Verkiezingsprogramma 2019

 Progressief Hoeksche Waard

Verkiezingsprogramma 2019 – 2022

 

Eerlijk en lokaal

Voor iedereen, voor alle kernen, voor de hele Hoeksche Waard

Inhoudsopgave
Inleiding
1.   Vitale  en sterke kernen
2.   Meer en betere zorg   
3.   Jeugdhulp
4.   Werken aan werk en inkomen  
5.   Goed en bereikbaar onderwijs  
6.   Ruimtelijke ordening
7.   Goede huisvesting voor iedereen
8.   Infrastructuur
9.   Openbaar vervoer en mobiliteit
10. Duurzaamheid, milieu en natuurlijke omgeving
11. Kunst en cultuur
12. Sport en bewegen
13. Financiën 
   

Inleiding

De Hoeksche Waard is een mooi eiland. We wonen in aantrekkelijke dorpen, met veel verenigingen waarin bewoners elkaar ontmoeten. We werken in bedrijven op goed bereikbare bedrijventerreinen, of in steden buiten het eiland die we goed kunnen bereiken per auto, per openbaar vervoer en steeds vaker ook op de (elektrische) fiets. We kennen goede ouderenzorg, waarin zowel betrokken professionals als vele vrijwilligers hun bijdrage leveren. We genieten van de ruimte polders, mooie uitzichten, en het water om ons heen.  Het eiland kent goede voorzieningen op het gebied van onderwijs, winkels en horeca. En we zien veel mogelijkheden voor het verduurzamen van ons energiegebruik, zónder dat we nog meer grote windmolens neerzetten.

Ons eiland blijft niet vanzelf mooi, onze dorpen blijven niet vitaal, leefbaar en sociaal als we daar niet hard aan blijven werken. De vergrijzing vraagt om blijvende aandacht voor goede zorg op maat; voldoende betaalbare woningen voor starters en voor ouderen die kleiner en/of zelfstandig willen blijven wonen, een energieneutraal eiland in 2030 en bereikbaar onderwijs zijn zo maar enkele belangrijke opgaven waar we aan willen werken. Dit vraagt om slagkracht en samenwerking, op invloed van de inwoners op wat er in hun eigen dorp gebeurt, op een gemeente die haar taken goed, efficiënt en zonder bureaucratie uitvoert, die samenwerkt met inwoners en bedrijven, die ruimte biedt voor maatwerk per dorp en die het verenigingsleven in de dorpen stimuleert. 

De kern van ons programma voor de komende vier jaar is: 

 • Werk maken van werkgelegenheid, onderwijs en inkomen.
 • Van de Hoeksche waard een gemeente maken waarin het fijn wonen is.
 • Er met zorg en aandacht zijn voor mensen die dat nodig hebben.
 • Een vooruitstrevend duurzaamheidsbeleid.
 • Ruimte geven aan initiatieven van burgers om de gemeente leefbaarder te maken.
 • Ruimte geven aan mensen die willen ondernemen, passend bij de maat en het mooie landschap van de Hoeksche Waard.

Progressief Hoeksche Waard (PHW) wil een vitale samenleving, waarin alle inwoners zich daadwerkelijk betrokken voelen, inzetten voor elkaar.  Een samenleving wordt  gevormd door de mensen die in ons dorp wonen, winkelen, vrienden ontvangen, hun hobby’s uitoefenen, (vrijwilligers)werk doen, kinderen opvoeden of de buren helpen. Dát is een samenleving die PHW nastreeft en waarin zij midden in de lokale samenleving wil staan. De unieke karakters van onze dorpen moeten volgens PHW worden behouden. 

Wij vinden dat plannen moeten aansluiten bij maatschappelijke veranderingen. Daarom blijven wij hierover met de burgers van de Hoeksche Waard in gesprek en staan open voor goede ideeën. De afgelopen jaren hebben onze raadsleden getoond dit te kunnen doen door steeds de verbinding te zoeken met de samenleving en andere politieke partijen. 

Door weloverwogen keuzes te maken en ervoor te zorgen dat zij die dat nodig hebben voldoende steun krijgen kunnen we werken aan een samenleving waar plek is voor iedereen. Onze leden van de gemeenteraad zullen zich hiervoor inzetten. Dat kan niet zonder de inbreng, ideeën en signalen van burgers.  

Vitale  en sterke kernen

PHW vindt dat de kernen het belangrijkste in de nieuwe fusiegemeente Hoeksche Waard. Daarom willen we  een gemeente die ruimte biedt aan ideeën en initiatieven van inwoners. PHW wil voor alle woonkernen een budget krijgen ter eigen besteding. De dienstverlening moet soepel worden georganiseerd. Wat digitaal kan, moet digitaal en zo eenvoudig mogelijk beschikbaar zijn. Waar persoonlijk contact nodig is, willen we maatwerk. Wie wil, kan in het gemeentehuis terecht. Wie niet kan, kan dichtbij met de gemeente contact hebben. Aan de eigen keukentafel indien nodig, of anders op vaste tijden op een plek in het eigen dorp. 

  

Daarom zetten wij in op: 

 • Kerngericht werken
 • De inwoner centraal
 • Goed internet
 • Goede bereikbaarheid en openbaar vervoer en vrijwilligersvervoer.
 • Goed functionerende gemeentelijke aanspreekpunten en loketdiensten.
 • Excellente digitale dienstverlening
 • Een uitnodigende, actieve en flexibele opstelling van de gemeente naar haar burgers en maatschappelijke partners.

Hoe gaan we dat bereiken?  

 • Door het instellen van spreekuren in de kernen
 • Sociale wijkteams bieden dienstverlening en ondersteuning aan huis
 • Verdere uitbreiding van een goed functionerende digitalisering van de dienstverlening        
 • Het ondersteunen en stimuleren van dorpsbesturen of andere vormen van bewonersbetrokkenheid
 • Bewoners en dorpsorganisaties krijgen directe invloed op het beheer van de openbare ruimte
 • Door ondersteuning van verenigingen in alle kernen.
 • De gemeente faciliteert sociale steunstructuren, buurtcontacten en vormen van burenhulp en vrijwilligerswerk.
 • Een eigen budget per kern, waarover inwoners zelf zeggenschap krijgen
 • Ruimte voor experimenten die vanuit de kernen ontstaan.
 • Toezicht en handhaving in elk dorp organiseren, door goede afstemming van inzet van politie, gemeentelijke handhavers (BOA’s) en bewonersinitiatieven als buurtpreventie, ook als dat extra geld kost.
 • Door met openbare vervoersbedrijven en de provincie goede afspraken te maken met betrekking tot de verschillende soorten openbaar vervoer.
 • Door de grote kernen als Oud-Beijerland, Numansdorp en ’s-Gravendeel optimaal per OV bereikbaar zijn, ook via het nachtnet. Voor andere dorpen willen we dat deze zo goed mogelijk bereikbaar zijn. Als het kan via gewoon openbaar vervoer, als dat niet mogelijk is via buurtbus, vervoer op maat of vervoersinitiatieven van bewoners of verenigingen.

             

Meer en betere zorg   

Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg en ondersteuning toe. PHW vindt goede zorg een kwestie van menselijkheid en betrokkenheid. Daarnaast is zorg een grote werkgever die werk biedt aan veel Hoeksche Waarders. Wij vinden dat vertrouwen in de cliënt of patiënt en de kennis en betrokkenheid van de hulpverlener centraal moet staan in de zorg – en niet spreadsheets en op de minuut en eurocent afgebakende inzet.  Wij vinden dat het “langer thuis kunnen wonen” is doorgeslagen. Natuurlijk moeten zij die dat willen en kunnen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Maar er zijn ook mensen die er liever voor kiezen oud te worden in een verzorgingshuis, of in semizelfstandige woningen rondom diensten en voorzieningen voor ouderen. 

De sociaal sterke dorpen, met veel inzet van vrijwilligers, familie, buren en vrienden koesteren wij. Die verbondenheid is typisch Hoekschewaards. PHW wil dit behouden, maar tegelijk ook die zorg bieden die nodig is. Zodat we voorkomen dat we vrijwilligers en mantelzorgers te zwaar belasten, en zodat iedereen in de Hoeksche Waard waardig oud kan 

Daarom zetten wij in op: 

 • Zorg die dichtbij, toegankelijk, beschikbaar, betaalbaar en aanwezig is georganiseerd.
 • Voldoende huishoudelijke hulp niet te zien als een luxe, maar een voorziening
 • Eerlijk loon voor werknemers in de zorg
 • Meer faciliteiten en voorzieningen voor mantelzorgers; respijtzorg uitbreiden
 • In de hele Hoeksche Waard sociale wijkteams starten
 • Initiatieven op het gebied van preventie vanuit de samenleving stimuleren
 • Meer aandacht voor vroegtijdige signalering
 • Betere informatie over de zorg
 • Een ruimhartiger manier van indiceren
 • Géén wachtlijsten bij wijkteams, in de jeugdzorg en voor hulp bij huishouden voor kwetsbare huishoudens.

Voor ouderen zetten wij in op:

 • Samen met ouderen, woningcorporaties, zorginstellingen, banken en verzekeraars onderzoeken wat de mogelijkheden voor moderne verzorgingshuizen of -wijkjes zijn.
 • Sociale wijkteams die goed kunnen beoordelen welke zorg er nodig is.
 • Professionals in de zorg weer ruimte kunnen geven om zelf te bepalen hoe zij op de beste manier zorg en ondersteuning kunnen bieden.
 • Kleinschalige woonvoorzieningen
 • De zorg terug de buurt inbrengen
 • Maatwerkoplossingen
 • Zorg dicht bij mensen organiseren
 • Bevorderen van de samenwerking in het sociaal domein
 • Dat ouderen en mensen met een beperking in de eigen wijk kunnen blijven
 • Stimuleren van vrijwillig vervoer.

Hoe gaan we dat bereiken?

 • Door ervoor te zorgen dat de zorg weer over mensen gaat en niet over systemen, protocollen en minutenverantwoording.  
 • We zetten actief in op bel- en buurtcirkels, opbouwwerk ontmoetingsavonden en wijkrestaurants om eenzaamheid tegen te gaan
 • Wijkteams worden versterkt en zijn goed bereikbaar door meer aandacht te geven aan preventie en vroegtijdige signalering; dus aan de voorkant van het proces en investeren in laagdrempelige hulpverlening, waarmee problemen eerder worden opgelost en dus niet onnodig groot worden.
 • Mantelzorgers ontvangen meer ondersteuning om overbelasting te voorkomen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor professionele achtervang als ze even een dagje niet kunnen of als ze een dagje voor zichzelf willen plannen.  
 • Mantelzorg ondersteunen door het bieden van dagopvang, respijtzorg, praktische en emotionele hulp, een luisterend oor en trainingen over de omgang met dementie. Daarnaast het ondersteunen van initiatieven waar contact met andere mantelzorgers gelegd kan worden 
 • Het stimuleren en faciliteren van samenwerking op dorpsniveau van sociale wijkteams, inwoners zelf, huisartsen, leerkrachten en bijvoorbeeld vrijwilligers van sportverenigingen, woningbouwcoöperaties en zorgaanbieders.
 • Door ervoor te zorgen dat zorggeld naar de zorg gaat en niet naar algemene middelen.
 • Door kleinschalige woonvoorzieningen met zorg en ondersteuningsmogelijkheden in de kernen mogelijk te maken.
 • Door i.s.m. de mensen, buurtinbreng van de kernen veel meer regie hebben over de bouw en aanpassing van woningen voor ouderen.
 • We willen meer zorgplaatsen voor mensen van de gemeente HW die op zeer korte termijn naar een verpleeghuis moeten waarbij het mogelijk moet zijn om echtparen samen te laten wonen.
 • Het bevorderen van levensbestendige woningbouw ouderen en gehandicapten langer in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen, met ondersteuning en voorzieningen, waardoor zij onderdeel van de samenleving blijven.
 • Te bevorderen dat cliënten een sterkere positie krijgen ten opzichte van zorgaanbieders.
 • Het bieden van maatwerkoplossing, die tot stand komt door overleg tussen cliënt en hulpverlener.
 • We stimuleren en ondersteunen vrijwilligers en particuliere initiatieven

  

Jeugdhulp

Het gaat gelukkig goed  met de meeste kinderen in de Hoeksche Waard. De opvoeding gebeurt meestal in een veilige omgeving, zij groeien op in solide gezinnen, gaan naar school en vullen hun vrije tijd met vriendjes, sport en cultuur. Helaas zijn er ook kinderen die een beetje hulp en zorg nodig hebben. Vaak is dit tijdelijk, omdat het thuis of op school even wat minder gaat. En tot slot is er een kleine groep jongeren die echt jeugdzorg nodig hebben en soms te maken krijgen met de jeugdreclassering. Ondanks dat we met sterke preventie veel ernstige jeugdproblematiek kunnen voorkomen, zullen er altijd jongeren zijn, die intensieve vormen van jeugdhulp nodig hebben.

Daarom zetten wij in op :

 • Het voorkomen dat er wachtlijsten ontstaan
 • Een positief jeugdbeleid
 • Een jongerenraad als adviesorgaan
 • Versterking van de eigen mogelijkheden van ouders en kinderen
 • Ophouden met onnodige etikettering
 • Het voorkomen van versnippering in de Jeugdhulpverlening, zowel in de financiering als in de hulpverlening

Hoe gaan we dit bereiken?

 • We zetten in op “geen wachtlijsten binnen de Jeugdhulpverlening
 • We laten jongeren niet in de steek zodra ze 18 worden. Vanaf hun 17de wordt samen met hen gewerkt aan een zorgvuldige overgang naar zelfstandigheid of naar zorg en ondersteuning via de WMO.
 • Een laagdrempelig, positief jeugdbeleid dicht bij huis door wijkteams.
 • Een sterke sturing van de regiefunctie in de samenwerking tussen de aanbieders van Jeugdhulpverlening.
 • Door een betere afstemming t.a.v. de aanpak van meer specialistische ondersteuning met de regiogemeenten.
 • Door specialistische zorg of uithuisplaatsing zoveel mogelijk te voorkomen, neemt de druk op wachtlijsten af en kan er binnen het budget gewerkt worden

Werken aan werk en inkomen 

Het hebben van werk is cruciaal. Niet alleen om mee te doen aan de maatschappij maar ook voor het zelfvertrouwen en bestaanszekerheid. 

Het gaat weer beter met de economie en daarmee de werkgelegenheid, maar helaas profiteert niet iedereen hiervan. Nog te veel mensen staan aan de kant. PHW vindt dat de werkloosheid, de instroom in de participatiewet ( voormalige bijstand) nog verder omlaag moet. 

Hiernaast geldt óók dat in steeds meer sectoren tekort aan werknemers dreigt, zoals in de zorg en de bouw. PHW wil meer mensen stimuleren aan het arbeidsproces deel te nemen en betere samenwerking tussen bedrijven en onderwijs. Wij vinden het belangrijk te investeren in om- en bijscholing, ongeacht de leeftijd.  

Daarom zetten wij in op: 

 • Het aanpakken van de werkloosheid en niet de werklozen!
 • Programma’s voor mensen die naar werk leiden
 • Extra aandacht voor 50+ , jongeren en het vergroten van de arbeidsparticipatie.
 • Het tegen gaan van werkverdringing.
 • Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor ondernemers
 • Een verstandig beleid t.a.v. de openstelling van bedrijven
 • Het verstevigen van de band tussen onderwijs, bedrijfsleven en gemeente
 • Het stimuleren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • Omscholingstrajecten, herintegratietrajecten en bijscholingstrajecten voor werkzoekenden en herintreders.
 • Meer banen en werkervaringsplaatsen bij de gemeente. Waar nodig, ondersteuning van de Voedselbank.

Hoe gaan wij dat bereiken?

 • Sociale Dienst, werkgevers, onderwijs en uitzendbureaus zetten per sector gerichte omscholingstrajecten, herintegratietrajecten en bijscholingstrajecten op, zowel gericht op werkzoekenden en herintreders. 
 • Door belemmerende regels aan te pakken die ondernemers er van weerhouden mensen in dienst te nemen uit de participatiewet, met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een arbeidsbeperking.
 • Met de ondernemers afspraken maken (pilots opzetten) over het in dienst nemen van meer mensen uit de Hoeksche Waard en begeleiding op de werkvloer.
 • Door bij gemeentelijke inkopen de lokale en duurzame economie te stimuleren, en bij gemeentelijke aanbestedingen het in dienst nemen/hebben van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als criterium op te nemen.
 • Door als gemeente het goede voorbeeld te geven en plek te bieden aan stagiairs, mensen uit de bijstand, mensen met een beschutte indicatie en met een arbeidsbeperking.
 • Meer stage en werkplekken voor mensen die een steuntje nodig hebben om werk te vinden, creëren.
 • Door het als ontoelaatbaar te beschouwen dat mensen met betaald werk worden vervangen door vrijwilligers.
 • Een blijvend aanbod van beschutte werkplekken, meedoen-plekken, leer-werk-aanbod, deeltijd onderwijs en arbeidsmatige dagbesteding.
 • Door experimenten met de mensen die binnen de participatiewet vallen sneller weer op eigen benen te krijgen.
 • Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor ondernemers met een minimuminkomen.
 • Ruim baan voor sociaal verantwoord ondernemen.
 • Handhaven en doorgaan met maatschappelijke stages.
 • Faciliteren van startende ondernemers.

Goed en bereikbaar onderwijs  

Geef elk kind het beste voor de toekomst!  Dat is het motto van Progressief Hoekse Waard. Wij vinden het belangrijk dat in de kleine kernen onderwijs (inclusief opvang) wordt gegeven. Onderwijs is niet alleen de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling, maar ook tot voorspoed en welzijn van de samenleving als geheel.

Om jongeren meer aan de Hoeksche Waard te binden, en om het arbeidsaanbod te versterken in sectoren die nu al moeite hebben vacatures te vervullen, willen we (dependances van) middelbaar technisch en zorgonderwijs naar de Hoeksche Waard halen. 

Daarom zetten wij in op: 

 • Gezonde, frisse scholen met de hierbij behorende financiële ruimte
 • Kinderen kunnen in hun eigen buurt naar school.
 • Buitenschoolse opvang van kinderen in alle dorpen
 • Met schoolbesturen, jongerenwerk en de wijkagent inzetten op betere voorlichting over pesten, drugs- en alcoholgebruik en social media;
 • Het organiseren van twee MBO-pilots
 • Statushouders kunnen zo snel mogelijk bij hun niveau passend onderwijs volgen, zodat hun kansen op de arbeidsmarkt verbeteren.

Hoe gaan wij dat bereiken?

 • Het versterken van de samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid om de aansluiting tussen onderwijs (VMBO, MBO) en arbeidsmarkt te versterken.
 • Gemeente, MBO en ondernemers organiseren voor ieder kind een stageplek
 • In overleg met provincie, ondernemers en onderwijsinstellingen zet de gemeente zich in om nieuwe opleidingen naar de HW te halen, op zowel MBO- als HBO-niveau.
 • Stimuleren van maatschappelijke stages
 • Oog voor de anderstaligen door het organiseren van taalklassen en Internationale Schakelklassen.
 • Ieder school heeft een conciërge die de docenten werk uit handen neemt en bijdraagt aan netheid en veiligheid op school.
 • Kinderen van minimahuishoudens krijgen ondersteuning, waarmee zij hun talenten kunnen ontwikkelen
 • De mogelijkheid voor buitenschoolse opvang in de kernen realiseren en de opvangtijden verruimen indien er behoefte is
 • Het opstarten van een preventieprogramma tegen alcohol-, drugsmisbruik en game verslaving.

Ruimtelijke ordening

We leven op een mooi, open en groen eiland, met goede woonkernen en goede voorzieningen. In veel kernen staan deze voorzieningen onder druk. PHW zet zich in voor een blijvend goed woon- en leefmilieu, met goede woningen voor alle leeftijds- en inkomensgroepen, en met bereikbare voorzieningen voor iedereen.

Bij de uitwerking van ruimtelijke plannen willen we inwoners vanaf het begin betrekken. Zaken die de dagelijkse leefomgeving aangaan willen we samen met inwoners, bedrijven, onderwijs en organisaties organiseren en nieuwe plannen ook gezamenlijk ontwikkelen.

Daarom zetten wij in op:

 • Het behoud van het dorpse karakter van de kernen in de Hoeksche Waard.
 • Het realiseren van voldoende woningen van de juiste kwaliteit, zodat ouderen in hun dorp kunnen blijven wonen, starters/jongeren die in de Hoeksche Waard willen wonen ook een plek vinden, en er voor zowel de lagere, midden- en hogere inkomens voldoende woningen beschikbaar zijn.
 • Het versterken van de recreatiemogelijkheden op het eiland.
 • Het behoud van een goed voorzieningenniveau in ’s-Gravendeel, Strijen, Numansdorp en Oud-Beijerland en een basisniveau in de overige dorpen.
 • Een goede bereikbaarheid van alle voorzieningen voor alle inwoners.
 • Goede ruimtelijke regie op nieuwe (energie-)ontwikkelingen, met minimale aantasting van het landschap en optimale aansluiting op bestaande elektriciteitsnetten.
 • Voldoende ruimte voor bedrijven, zodat de werkgelegenheid nu en in de toekomst op peil blijft.
 • Het écht betrekken van bewoners, bedrijven en organisaties bij het opstellen en uitvoeren van nieuwe plannen.

Hoe gaan we dat bereiken?

 • Door naast woningen voor autonome groei de komende vier jaar ook 3000 extra woningen te realiseren, en hier voor te lobbyen bij (de regio) Rotterdam en bij de provincie.
 • Door het grootste deel van de extra woningen te realiseren bij de grotere kernen met een uitgebreid voorzieningenniveau en door de bereikbaarheid per auto, fiets en OV van die kernen te optimaliseren.
 • Door bij elk dorp woningen voor de eigen behoefte toe te voegen.
 • Door de open kwaliteit van het landschap te bewaren. Nieuwe ontwikkelingen mogen deze openheid in principe niet aantasten. Als het niet anders kan, is een goede landschappelijke inpassing verplicht.
 • Door winkels, horeca, cultuur, verenigingen en andere centrumvoorzieningen ruimte te bieden om combinatie van functies toe te staan. Op die manier maken we mogelijk dat voorzieningen die dreigen te verdwijnen onder één dak worden gecombineerd. Zo willen we voorzieningen ook voor kleine kernen zoveel mogelijk behouden.
 • Eigenaren van leegstaande of leegkomende (winkel)panden helpen door meervoudige bestemmingen mogelijk te maken om zo langdurige leegstand te voorkomen.
 • Door recreatief gebruik van de oevers van rivieren en kreken, van boomgaarden en van (routes door) het polderlandschap te stimuleren en waar nodig met aanpassing van beleidsregels mogelijk te maken.
 • Door bij het ontwikkelen van nieuwe vormen van energie zoveel mogelijk in te zetten op opties die het landschap het minst aantasten. Dus liever geothermie dan zonneweiden, liever zonneweiden dan windmolens. En altijd met een optimale landschappelijke inpassing en optimale aansluiting op het bestaande elektriciteitsnetwerk. We willen wildgroei voorkomen.
 • Bedrijven die willen uitbreiden bieden we zoveel mogelijk de kans dit in hun bestaande omgeving te doen. We willen dat de gemeente in samenwerking met de bedrijven bijhoudt waar leegstand is of ontstaat, welke bedrijven interesse in verplaatsen hebben, en hoe we op de bestaande bedrijventerreinen zo goed mogelijk groei of verplaatsing van bedrijven die dat willen, kunnen begeleiden.
 • Als er geen ruimte op bestaande terreinen/panden in het eigen dorp meer is, zorgen we op andere terreinen in de Hoeksche Waard voor voldoende ruimte om te groeien. Een uitzondering betreft bedrijven met een zware milieucategorie. Daar willen we geen nieuwe ruimte voor toestaan, die bedrijven verwijzen we naar de grote industrieterreinen buiten de Hoeksche Waard.
 • Bij plannen voor openbaar toegankelijke gebouwen wordt rekening gehouden met personen met een beperking .
 • In alle fasen van planontwikkeling betrekt de gemeente belanghebbenden, inventariseert alle belangen, en zorgt er voor dat ieder belang wordt gehoord en meegewogen. Dat willen we zowel voor abstracte, grote plannen als de Omgevingsvisie, als bij concrete bouwprojecten bij inwoners in de straat.
 • Bij nieuwe ruimtelijke plannen zorgen we voor voldoende groen, voldoende waterberging en voldoende parkeergelegenheid in het plangebied.
 • In wijken waar parkeeroverlast voorkomt, zoals het centrum van Oud-Beijerland, pakken we dit via regulering aan.

Goede huisvesting voor iedereen

PHW wil dat jong en oud in de Hoeksche Waard moet kunnen wonen als zij dat willen. Onze gemeente moet niet alleen een plaats zijn waar het fijn is om op te groeien, te wonen en werken, maar een plaats waar gezond en prettig oud worden mogelijk is.  

Daarom zetten wij in op: 

 • Betaalbaar wonen
 • Investeren in het aantal goedkope huurwoningen
 • Voldoende betaalbare woonruimte voor jongeren
 • Meer starterswoningen, de starterslening en de blijverslening voor de gehele Hoeksche Waard
 • Nieuwe woonvormen stimuleren voor jong en oud, zoals Tiny Houses, hofjeswoningen en (alternatieve) woonzorgstructuren Levensloopbestendig maken van woningen die hiervoor in aanmerking komen
 • Woningen, moeten energiezuiniger worden

Hoe gaan we dat bereiken?  

 • Met de woningbouwverenigingen afspraken maken en vastleggen in afrekenbare prestatiecontracten.
 • In de woonvisie opnemen dat wanneer ouderen willen doorstromen van een grote naar een kleinere woning de woonlasten tenminste gelijk blijven of dalen.
 • In samenwerking met de woningbouwverenigingen een plan maken om het woningenbestand levensloopbestendig te maken en bezitters van eigen huizen te stimuleren dat op tijd te doen.
 • Speciaal voor de groep gepensioneerde het in het leven roepen van de verzilveringlening, waardoor zij in staat zijn én langer te blijven wonen in hun woonomgeving én financieel aantrekkelijk perspectief bieden.
 • Leegstaande kantoorpanden om te bouwen tot woonunits voor jongeren.

Infrastructuur

PHW vindt dat het eiland en alle dorpen goed bereikbaar moeten blijven. Dat vraagt om slimme, toekomstgerichte mobiliteitsoplossingen en passende infrastructuur. We willende bereikbaarheid van de Hoeksche Waard verbeteren, onder meer door de aanleg van de A4-Zuid en het gelijktijdig vergroten van de capaciteit van de Haringvlietbrug. Daarnaast steunen we de aanleg van nieuwe wegen en verbreding van wegen als is aangetoond dat dit verkeerskundig noodzakelijk is en de schade voor natuur en milieu beperkt blijft. 

Wij willen ruim baan voor alternatieve vormen van vervoer, die ook bijdragen aan het verminderen van de filedruk. We willen de Hoeksche Waard aansluiten op het snelfietspadennet rond Rotterdam. We willen de mogelijkheden van deelauto’s onderzoeken en initiatieven op dat gebied stimuleren. We willen elektrisch rijden – en in de toekomst ook andere nieuwe mogelijkheden als waterstof rijden – promoten en de daarbij behorende infrastructuur realiseren. 

Daarom zetten wij in op: 

 • Verbeteren auto-bereikbaarheid van de Hoeksche Waard
 • Verbeteren infrastructuur voor elektrisch vervoer en andere (toekomstige) alternatieve vervoersmogelijkheden
 • Aantrekkelijker maken van OV, deelauto’s, (elektrische) fiets en andere vormen van gedeeld vervoer
 • Rondweg Klaaswaal
 • Verbetering van de doorstroomcapaciteit op de N217
 • Het tegen gaan van sluipverkeer op de N 217
 • Aansluiting Hoeksche Waard op snelfietspadennet
 • Veiligheid van fietsers en wandelaars verbeteren, verbetering kruispunten, doelgebruik en parallelwegen
 • Verbetering van het openbaar vervoer
 • Zo veel mogelijk beperken van de hinder door groot onderhoud aan de Heinenoordtunnel de komende jaren

Hoe gaan we dat bereiken?

 • Realiseren snelfietspad naar Rotterdam en Dordrecht
 • Het aanleggen van vrij liggende fietspaden op de route Strijen – Numansdorp – ZuidBeijerland – Goudswaard.
 • Realiseren laadpalen en ontwikkelen bijbehorend beleid “gebruik parkeerplaatsen bij laadpalen” om overlast en spanningen tussen bewoners te voorkomen
 • Door te pleiten voor stimuleringsmaatregelen voor OV en (elektrische) fietsen tijdens de periodes van groot onderhoud aan de Heinenoordtunnel
 • Ondersteunen van de lobby voor de A4-Zuid en aanpassen Haringvlietbrug

 

Openbaar vervoer en mobiliteit

Mobiliteit is onderdeel van het leven. Mobiliteit maakt dat mensen zelfstandig kunnen blijven, kunnen leren, werken en sociale contacten onderhouden. Naast deze belangrijke pluspunten heeft reizen ook een negatief effect op ons milieu. Daarom kiest PHW voor ruim baan aan de fiets en schone vervoersmiddelen en investeren we in openbaar vervoer. 

Reizen binnen Nederland moet betrouwbaar, snel en betaalbaar zijn. In een dorp ben je sterk afhankelijk van het openbaar vervoer . Daarom moet de (elektrische) bus vaak en op tijd rijden, liefst ook ‘s nachts. Als je afgelegen woont, is er  vervoer op maat of kun je de auto bij een station parkeren. 

Daarom zetten wij in op: 

 • Gratis openbaar vervoer voor ouderen met een laag inkomen; Onder ouderen verstaan wij alle Hoeksche Waarders van 65 plus met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm
 • De kernen verzekerd moeten zijn van goed openbaar vervoer
 • Het bevorderen van elektrisch rijden.  
 • Slimme mobiliteitsoplossingen waarbij verschillende soorten verkeer en vervoer beter op elkaar aansluiten.
 • Initiatieven die organisaties en burgers bedenken om het leven van onze inwoners mooier te maken, gericht op verbetering van gedeeld vervoer.
 • Slimme combinaties van fiets, trein en auto mogelijk maken.

Hoe gaan wij dat bereiken?

 • Voor gebieden , waar het openbaar vervoer niet toereikend is openbaar vervoer op maat
 • Gratis openbaar vervoer voor gepensioneerden met een laag inkomen.
 • Oplaadpunten voor elektrische auto’s binnen een straal van 10 km.
 • oplaadpunten voor scooters en fietsen in elk dorp
 • Bij de herinrichting van straten en buurten gelden leefbaarheid en veiligheid als uitgangspunt.
 • Gemeente geeft het goede voorbeeld: ambtenaren worden gestimuleerd per fiets of OV te reizen en gebruiken elektrische deelauto’s van de gemeente voor zakelijke reizen ✓ Verdere uitbreiding van de nachtbus naar Numansdorp en ’s-Gravendeel ✓ Vrijwillig vervoer stimuleren.

Duurzaamheid, milieu en natuurlijke omgeving

PHW vindt een duurzame, milieuvriendelijke en natuurlijke omgeving belangrijk voor ons en onze kinderen. Gezond opgroeien, gezond oud worden in een veilig en mooi landschap is daarom ons motto. We willen dat Hoeksche Waard in 2040 energie-neutraal is.   

Daarom zetten wij in op: 

 • Woningen worden bij verbouw, nieuwbouw en renovatie zo veel mogelijk nul-op-demeter en gasvrije woningen;
 • Investeringen in de energietransitie en klimaatadaptatie benutten we om wijken mooier, groener, schoner en leefbaarder te maken
 • Een gemeente die samen met onderwijs en bedrijven werkt aan bewustwording over de kansen, mogelijkheden en noodzaak van verduurzaming.
 • Het stimuleren en faciliteren van de ontwikkeling van duurzame energie op een landschappelijk aanvaardbare manier (zie ook bij Ruimtelijke Ordening).
 • Afval als grondstof. We bestrijden zwerfafval en stimuleren het verdere gebruik van afvalstromen als grondstof.
 • Voorbeeldrol voor de gemeente.
 • Het bevorderen van het herstel van cultuurlandschappen.
 • Het bestrijden van uitheemse planten in het natuurlandschap.
 • Het op een verantwoordelijke wijze afvoeren en benutten van hemelwater.
 • Het stimuleren van de verkoop van biologische en diervriendelijke producten onder een gemeenschappelijke merknaam.
 • Het terugdringen van hondenpoepoverlast in bewoonde gebieden.

 Hoe gaan we dat bereiken?  

 • De komende vier jaar willen we minimaal 1500 woningen “van het gas” halen
 • We werken aan klimaatadaptatie: meer waterberging, minder lozen van water op riool, meer groen. Zo vangen we de effecten van pieken in neerslag op en dragen we via vergroening bij aan betere luchtkwaliteit. In de dorpen zorgen we dat de vergroening ook wordt benut voor het realiseren van ontmoetings- en bewegingsplekken.
 • We stimuleren zonne-, wind-, water- en geothermische energie en het gebruik van Warmte-Koude-Opslag.
 • We stimuleren de aanleg van zonnepanelen op grote platte daken. Dit vraagt vaak om versterken van de dakconstructies. Omdat dit toch nodig is om de verwachte pieken in neerslag (regen, maar vooral ook sneeuw) op te vangen, slaan we zo twee vliegen in een klap.
 • We onderzoeken de mogelijkheid voor een experiment met drijvende zonneweiden langs de kust van het Hollands Diep
 • Gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed wordt optimaal geïsoleerd, gebruikt groene energie, is voorzien van zonnepanelen en maakt zoveel mogelijk gebruik van energiezuinige apparatuur.
 • De gemeente verduurzaamt haar eigen wagenpark en stimuleert bij haar medewerkers duurzaam vervoer.
 • De inkopen die de gemeente doet zijn duurzaam, zowel op het gebied van energie, materiaalgebruik als sociaal duurzaam (betrekken van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt).
 • We vergroten bewustwording door de gemeente een actieve rol te geven op het gebied van kennis verspreiden over energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie, in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven, bijvoorbeeld via onderwijspakketten en –projecten, duurzaamheidsprijsvraag, netwerkbijeenkomsten, toegankelijke website etc.
 • Voor particuliere woningeigenaren stellen we een subsidie in voor verduurzaming van de woning (isolatie, zonne- of warmte-energie, duurzame CV e.d.). In overleg met banken en installateurs onderzoeken we aantrekkelijke financieringsmogelijkheden zodat het ook voor lagere inkomensgroepen aantrekkelijk wordt om hierin te investeren, resulterend in per saldo lagere maandlasten.
 • We stimuleren en faciliteren de collectieve inkoop van zonnepanelen (voor inwoners) en asbestsanering in combinatie met de aanleg van zonnepanelen (voor landbouwers en bedrijven, met het oog op de wettelijk verplichte sanering van asbest).
 • Door het bevorderen van renovatie of aanleg van akkerranden en houtwallen.
 • Door het ondersteunen van organisaties die zich inzetten voor een goede weidevogelstand.
 • Door erop toe te zien dat het groenbeheer binnen de gemeente op ecologische wijze plaatsvindt en in openbare ruimtes gebruik maakt van inheemse biologische bloemen en planten.
 • Door het stimuleren van de aanleg van groene daken, gevels en wadi’s.
 • Door te zorgen voor voldoende waterbergingsruimte om zo riooloverstort te voorkomen.
 • Door een intensieve samenwerking aan te gaan met organisaties die zich inzetten voor een duurzame, milieuvriendelijke, diervriendelijke en natuurlijke leefomgeving, zoals bijvoorbeeld het HWL e.d.
 • Door in gesprek te gaan met de agrarische ondernemers en hen te verleiden biologisch en diervriendelijk te produceren.
 • Door de afzet van biologische en diervriendelijke producten van biologisch, diervriendelijk en ecologisch werkende ondernemers in de Hoeksche Waard binnen de gemeente te bevorderen.
 • Door het uitdelen van hogere boetes aan hondenbezitters die zich niet houden aan de ter plekke geldende ‘hondenpoepregels’ en betere handhaving van die regels.

Kunst en cultuur

PHW vindt dat kunst en cultuur beschikbaar en bereikbaar moeten zijn voor iedereen die ervan wil genieten. Ontplooiing, ontspanning, ontwikkeling en ontmoeting moeten de pijlers vormen van kunst en cultuur. Deze dragen bij tot plezier, samenhang, gezondheid, meedoen, het creëren van kansen en de aantrekkelijkheid van ons Hoeksche Waard. 

Daarom zetten wij in op: 

 • Het organiseren van verschillende festivals.
 • Het investeren in het onderwijs dat betrekking heeft op kunst en cultuur
 • De open ruimtes beschikbaar stellen voor kunst en cultuur
 • Het organiseren van kunstexposities in de ‘gemeentehuizen’
 • Ondersteuning van Dok C en kunstenaarskringen.

Hoe gaan we dat bereiken?  

 • Door de deelname aan het cultuurfonds voor kinderen die in armoede leven te bevorderen. 
 • Onderzoeken of een schouwburg of theater in de Hoeksche Waard haalbaar is. ✓ Een bibliotheek zal in de verschillende kernen beschikbaar blijven.
 • De bibliotheek meer ruimte te geven om haar sociale en vormende rol verder uit te breiden.
 • Stimuleren van bijv. kunstroutes en evenementen op het vlak van kunst, muziek, poëzie.
 • Welzijnsstichtingen vragen een Hoekschewaards muziekfestival te organiseren of poëziefestivals of anderszins, in samenwerking met de gemeente en het bedrijfsleven.
 • De inwoners zo veel mogelijk in de gelegenheid stellen activiteiten die te maken hebben met kunst en cultuur te bezoeken door activiteiten aan te laten sluiten bij de Hoekschewaardse pas.
 • Openbare ruimtes in gemeentehuizen en panden die niet in gebruik zijn zo veel als mogelijk te benutten voor Kunstexpositie
 • Museum Hoeksche Waard, Tiengemeten, lokale musea stimuleren een meer actief beleid te voeren op het gebied van kunst en cultuur.
 • Door muziekonderwijs en andere vormen van onderwijs op het gebied van kunst en cultuur verder te ontwikkelen.

Sport en bewegen

PHW vindt sport en bewegen van groot belang, zowel voor de gezondheid van de inwoners alsmede vanwege de sterke sociale functie. In de Hoeksche Waard zijn veel sportverenigingen en wordt ook veel gefietst en gewandeld. De verenigingen spelen een steeds grotere rol bij het aanbieden van stages, vrijwilligerswerk en mensen met een beperking helpen een handje mee. PHW vindt dat dit in stand moet worden gehouden. 

Daarom zetten wij in op : 

 • Gemeente Hoeksche Waard blijft meedoen aan het Jeugd-, sport- en cultuurfonds.
 • Het stimuleren van bewegen in de openbare ruimte:
 • Skateparks, speeltuinen, fitnesstoestellen in de openbare ruimte aanleggen.
 • Wandel- en fietspaden onderhouden en aanleggen
 • Het stimuleren van vrijwilligers in de sport d.m.v. subsidies
 • Buurtsportcoaches, jongerenwerkers, combinatiefunctionarissen voor jeugd en ouderen inzetten, Brede School activiteiten stimuleren.

Hoe gaan we dat bereiken?  

 • Door te stimuleren dat Sportverenigingen elkaar vinden en steeds meer gaan samenwerken, waardoor accommodaties gedeeld worden,
 • Door de vorming van overkoepelende besturen te faciliteren.
 • Het vrijwilligerswerk te bevorderen en het aanbieden van opleidingen en trainingen.
 • Gemeente Hoeksche Waard koestert haar verenigingen en vrijwilligers door een ruimhartig subsidiebeleid, mooie accommodaties, stimuleren van opleidingen, ondersteuning door de combinatiefunctionaris.
 • We harmoniseren de subsidies, waarbij het uitgangspunt is dat verenigingen er niet op achteruit gaan.
 • De combinatiefunctionaris zorgt voor de verbinding tussen verenigingen en onderwijs en ondersteunt bij het opzetten van sportieve evenementen.
 • Het opzetten van een aantrekkelijk bewegingsprogramma voor ouderen door de combinatiefunctionaris.
 • Vanuit het jeugdsportfonds krijgen kinderen die in armoede leven de kans ook te sporten.        
 • De inwoners uit de kernen te verleiden actief na te denken over de vraag hoe spelen, bewegen en sporten in de openbare ruimtes kunnen worden bevorderd.
 • Investeringen in infrastructuur en klimaatadaptatie zo veel mogelijk benutten voor de aanleg van goede wandel- en fietspaden en speel- en ontmoetingsplekken, om “meer bewegen” te stimuleren.

Financiën 

Het grootste deel van de gemeentelijke inkomsten komt van het Rijk, uit het Gemeentefonds. Een veel kleiner deel komt uit lokale belastingen; de gemeente kan hier beperkt inkomensgericht op sturen. Bij het doen van uitgaven en het ondersteunen van activiteiten heeft de gemeente meer invloed over de verdeling van de baten en lasten over verschillende inkomensgroepen. PHW gaat altijd uit van het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Het geld kan maar één keer worden uitgegeven. PHW is alert op het voorkomen van te grote risico’s. Wij gaan geen commerciële avonturen aan met publiek geld. Bij het jaarlijks opstellen van de begroting en het toedelen van middelen aan kernen willen we bewoners actief betrekken. 

Daarom zetten wij in op : 

 • Voorzichtig en behoedzaam omgaan met het geld dat de gemeente ter beschikking heeft.
 • Elk jaar een sluitende begroting
 • Het uitgangspunt nemen dat de lokale lasten gelijke tred houden met de inflatie.
 • Een gedegen en sociaal financieel beleid
 • Financiële risico’s scherp in de gaten te houden
 • Terughoudendheid bij het aangaan van risico’s.
 • De overgedragen taken van Rijk en Provincie worden uitgevoerd binnen het budget dat de gemeente hiervoor ontvangt. Waar dit niet kan, maken we keuzes vanuit de principes van een samenleving waar voor iedereen plaats is en sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
 • Bij nieuwe taken die van Rijk naar gemeente komen voeren we die alleen uit voor zover het bijbehorende budget dat “meekomt” dat toelaat.
 • Het behoud van het initiatieven fonds

Hoe gaan we dat bereiken?  

 • Door de uitgaven binnen de perken te houden
 • We zijn voorstander van beperkte reserves. Te grote reserves romen we af en benutten we voor het versterken van zorg, onderwijs, werk, duurzaamheid, verenigingsleven en het woon- en leefklimaat in de Hoeksche Waard
 • Budget bedoeld voor het sociaal domein wordt besteed binnen het sociaal domein.
 • Bij elke nieuwe uitgave, de gemeente zo mogelijk aangeeft, welke bestaande uitgave zij hiervoor schrapt of welke extra gelden van de hogere overheid zij hiervoor wil benutten.
 • We verantwoorden jaarlijks helder wat is bereikt, hoe het is bereikt en met inzet van welke middelen.
 • Onze Eneco-aandelen te verkopen en in een duurzaamheidsfonds te storten. Vanuit het jaarlijks rendement realiseren we duurzaamheidsprojecten.
 • We reserveren jaarlijks één a twee procent van het begrotingsoverschot om evenementen en burgerinitiatieven te stimuleren.
 • Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen geldt ook voor ondernemers met een minimuminkomen.